I got some weird Fishman disease! o_O

I got some weird Fishman disease! o_O